Szakterületeink

A Kaiser&Pilisi csapata a társasági jogi szolgáltatások teljes spektrumának lefedésével, személyre szabott szolgáltatást nyújt ügyfeleinek a részvénytársaságoktól egészen a kis- és középvállalkozásokig.

Eszköztárunk

 • Jogi személyek alapítása, átalakulása 
 • Alvállalatfelvásárlás/értékesítés
 • Szindikátusi/joint venture megállapodások
 • Vállalatirányítási struktúra tervezése, optimalizálása
 • Szervezet- és döntésoptimalizáció
 • Belső működési szabályzatok
 • Vállalatcsoport struktúra kialakítása, optimalizálása
 • Kockázati és magántőke-tranzakciók
SZAKTERÜLET

Társasági jog és felvásárlások

SZAKTERÜLET

Adójog

A Kaiser&Pilisi csapata elismert adótanácsadók, könyvelők, és könyvvizsgálók bevonásával teljes körű tanácsadást nyújt valamennyi adónem vonatkozásában.

Jól kidolgozott és biztonságos adóstratégia

A jól kidolgozott és biztonságos adóstratégia mind a magánszemélyek, mind a vállalati ügyfelek számára kiemelt jelentőséggel bír, amely sokszor komplex – több jogterületet és adónemet érintő – megoldásokat hív életre. Ennek fontosságát szem előtt tartva a Kaiser&Pilisi csapatára a tanácsadási tevékenység mellett, az adózással kapcsolatos perek vitelében, adóigazgatási eljárások és adóellenőrzések során ellátott képviselet tekintetében is számíthatnak az ügyfelek. 

Cégcsoportok adóstruktúrája

A Kaiser&Pilisi csapata számos hatékony eszközzel tud segítséget nyújtani cégcsoportok adóstruktúrája tekintetében is, legyen szó kapcsolt vállalkozási viszonyok megállapításáról, csoportos társasági adóalanyiságról, vagy éppen csoportos áfaalanyiságról.

A Társulás fő profilját ezen a területen a gazdasági büntetőügyek képezik.

A Kaiser&Pilisi csapata speciális szaktudással és kiemelkedő felkészültséggel lát el védelmet és sértetti képviseletet, természetes személyek és gazdasági társaságok számára egyaránt, a büntetőeljárás teljes szakaszában, így a nyomozás kezdetétől a bírósági eljárás lezárásáig. 

Nincs két egyforma büntetőeljárás, a Kaiser&Pilisi csapata minden ügyet egyedileg, részletesen megvizsgál, személyes konzultációk során feltárja azokat a tényeket, amelyek a büntetőeljárásban a védelem ellátásához elengedhetetlenül szükségesek, majd ezt követően kidolgozza a legmegfelelőbb védekezési stratégiát. 

Sértetti képviselet ellátása során magas színvonalon képviseli ügyfelei érdekeit a büntetőeljárásban, különös tekintettel a polgári jogi igény érvényesítésére.

Védelem ellátása

 • konzultáció, jogi tanácsadás
 • védekezési stratégia kidolgozása
 • az ügyfél felkészítése a büntetőeljárásra, az egyes eljárási cselekményekre
 • hatóságokkal való kapcsolattartás
 • ügyféllel való részvétel valamennyi eljárási cselekményen
 • az ügyfél részvételét nem igénylő eljárási cselekményeken az ügyfél teljeskörű helyettesítése
 • hatékony védelem ellátása az eljárás minden szakaszában

Sértetti kéviselet ellátása

 • konzultáció, jogi tanácsadás
 • feljelentés készítése
 • polgári jogi igény kidolgozása, érvényesítése
 • az ügyfél felkészítése a büntető eljárásra, az egyes eljárási cselekményekre
 • hatóságokkal való folyamatos kapcsolattartás
 • ügyféllel való részvétel valamennyi eljárási cselekményen
 • ügyféli részvételt nem igénylő eljárási cselekményeken az ügyfél teljeskörű helyettesítése
 • hatékony sértetti képviselet ellátása az eljárás minden szakaszában
SZAKTERÜLET

Büntetőjog

SZAKTERÜLET

Ingatlan- és építésügyi jog

A Kaiser&Pilisi csapata ingatlanfejlesztések és ingatlanberuházások esetén is teljes körű jogi támogatást nyújt ügyfelei részére a tranzakció minden szakaszában.

Ezen megbízások rendszerint magába foglalják az ingatlan adásvételt megelőző átvilágítást, az ingatlan ingatlan-nyilvántartási helyzetének és tulajdonosi láncolatának feltárását, ezen túlmenően az adásvételi szerződések, és az adott projekt függvényében a tervezési, építési vállalkozási, generálkivitelezői szerződések elkészítését.

A Kaiser&Pilisi csapata valamennyi ingatlanügylettel kapcsolatos jogi kérdésben áll ügyfelei rendelkezésére:

 • Lakás, ház, telek, termőföld, ipari ingatlan, egyéb ingatlanok adásvételi szerződésének elkészítése, véleményezése, képviselet az üzleti tárgyalások során
 • Ingatlan tehermentesítésével kapcsolatos eljárás során jogi képviselet ellátása, ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések elkészítése
 • Lakás, iroda bérleti, albérleti szerződésének elkészítése, véleményezése
 • Ajándékozási szerződés, csereszerződés elkészítése, véleményezése
 • Adótanácsadás ingatlan ügyekben
 • Társasházak, irodaházak alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának elkészítése
 • Építési joggal kapcsolatos tanácsadás, építési munkákkal, engedélyekkel összefüggő jogi képviselet és ügyintézés

A Kaiser&Pilisi csapata az ügyfélpreferenciák lehető legnagyobb fokú figyelembevétele mellett segíti ügyfeleit üzleti céljaik elérésében, támogatva őket a megkötendő megállapodások előkészítése, tárgyalása, megkötése, és a szerződésekből származó jogok érvényesítése tekintetében.

A Kaiser&Pilisi csapata többek között a következő szerződésekkel kapcsolatos jogi tanácsadást, dokumentum készítést és tárgyalási támogatást vállalja ügyfelei részére:

 • Adásvételi szerződések
 • Kereskedelmi megállapodások
 • Vállalkozási és megbízási szerződések
 • Építési vállalkozási szerződések
 • Szállítási és kereskedelmi megállapodások
 • Forgalmazási és ügynöki megállapodások
 • Franchise és licencszerződések
 • Gazdasági szereplők közötti együttműködési megállapodások
SZAKTERÜLET

Kereskedelmi jog

SZAKTERÜLET

Bankjog

A Kaiser&Pilisi csapata széles körű tapasztalattal rendelkezik a Magyarországon működő pénzintézetek belső működési szabályozásával kapcsolatban.

A Kaiser&Pilisi munkatársai számos hazai pénzintézet tekintetében

 • Elláttak az irányadó Európai Uniós, és a hazai jogszabályoknak történő megfeleléssel kapcsolatos megbízásokat
 • Megalkották, illetve modernizálták– Hpt. által előírt szigorú javadalmazási szabályoknak megfelelve – a hitelintézetek javadalmazási politikáját
 • Segítséget nyújtottak a hitelintézet javadalmazási politikájának végrehajtása céljából Munkavállalói Résztulajdonosi Programszervezet (MRP) létrehozásában és üzemeltetésében, a törvény által meghatározott adókedvezmények elérése, illetve a munkavállalói motiváció megteremtése/erősítése érdekében
 • Közreműködtek a pénzintézet működését érintő belső szabályzatok létrehozatalában, modernizációjában, a hatékonyabb és gazdaságosabb működés elősegítése érdekében
 • Ellátták ügyfeleik képviseletét a Magyar Nemzeti Bank előtt folyó eljárásokban
 • Ellátták pénzintézetek sértetti jogi képviseletét a pénzintézetek ellen elkövetett gazdasági, illetve vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos büntető eljárások során.

A sikeres vállalkozás ismérve a hatékony szervezeti, működési és adójogi struktúra mellett a munkajogi keretek pontos, kiszámítható és optimális meghatározása, amelyben a Kaiser&Pilisi csapata hatékony segítséget tud nyújtani ügyfeleinek, legyen szó

 • Munkaviszony létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről;
 • Vezető állású munkavállalóra vonatkozó, illetve speciális munkaszerződések készítéséről;
 • Teljesítményjavadalmazási (bónusz) rendszer kialakításáról; vagy éppen
 • Munkavállalói Résztulajdonosi Program indításáról, üzemeltetéséről.
SZAKTERÜLET

Munkajog

SZAKTERÜLET

Bizalmi vagyonkezelés, vagyonkezelő alapítványok

A bizalmi vagyonkezelési konstrukció lényege, hogy a vagyonnal (készpénz, betét, értékpapír, ingatlan, üzletrész, műkincs stb.) bíró megbízó – vagyis a vagyonrendelő – vagyonkezelésbe ad meghatározott javakat a vagyonkezelőnek, aki azokkal a vagyonkezelési szerződés szabályai alapján rendelkezhet.

A vagyonkezelési szerződésben a vagyonrendelő nemcsak a vagyonkezelés elveit, a kockázatvállalás mértékét határozhatja meg előre, hanem azt is, hogy kik a vagyon kedvezményezettjei, s azok mikor, mekkora összegű és milyen típusú juttatásban részesülnek (a kedvezményezett maga a vagyonrendelő is lehet).

A Kaiser&Pilisi munkatársai számos hazai pénzintézet tekintetében

 • Kitűnő módszer a vagyon egyben tartására akkor, ha a cégtulajdonos leszármazói nem tudják vagy nem akarják tovább vinni a vállalkozást;
 • Biztosítható általa a szakszerű vagyon management, amennyiben a vagyon mérete vagy összetett-sége olyan szerteágazó tudást kíván meg, amely meghaladja a cég tulajdonosának erejét, kapacitását, az irányítás továbbadása pedig családon belül nem oldható meg megnyugtatóan;
 • Hasonló logika mentén a szülők bizalmi vagyonkezelés keretein belül gondoskodhatnak a gyermekeik (jövőbeli) kiadásairól (pl. tandíj, első lakásvásárlás);
 • Bizalmi vagyonkezeléssel a Ptk. általános örökösödési szabályai „áttervezhetőek”;
 • Használható továbbá a managerek ösztönzésére, amennyiben meghatározott sikermutatók teljesülése esetén a cég tulajdonosa (vagy bizalmi vagyonkezelője) juttatna nekik a cég eredményéből, vagy társasági részesedést szolgáltatna a részükre.
 • Szindikátusi szerződés helyett lehetővé teszi a társas vállalkozások kiszámíthatóbb, a tulajdonosok megállapodásának megfelelő irányítását;
 • Vállalatfelvásárlás esetén biztosítja a zárásig fennálló függő jogi helyzet mindkét fél számára átláthatóbb és biztonságosabb kezelését.

 

VAGYONKEZELŐ ALAPÍTVÁNYOK

A vagyonkezelő alapítvány intézményének bevezetésével a vagyonkezelés új formája jelent meg a hazai jogrendszerben. A vagyonkezelő alapítvány általi vagyonkezelés sok tekintetben hasonlóan működik, mint a bizalmi vagyonkezelés, azzal a nagy különbséggel, hogy ez esetben a vagyonkezelést egy, a vagyonrendelő által alapított önálló jogi személy végzi alapítványi formában az alapító okiratában meghatározott célok és rendelkezések szerint. A vagyonkezelő alapítvány közhasznú vagy nem közhasznú (magáncélra létesített, úgynevezett családi vagyonkezelő alapítvány) típusát különböztetjük meg.

A vagyonkezelő alapítvány általi vagyonkezelés alkalmas arra, hogy nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyek, családok vagyonát egy kézben tartsa. A vagyonkezelő alapítványt a vagyonrendelő alapító hozza létre, ő határozza meg a gazdálkodás célját, szabályzatait, kijelöli az ügyvezetésben, felügyelő bizottságban résztvevő személyeket, illetve az alapítvány ügyvezetésében ő maga is részt vehet. A vagyonkezelő alapítvány az alapító folyamatos ellenőrzése alatt tartható. Az alapítvány tulajdonában lévő vagyon nem tekinthető az alapító vagyonának, így az alapító magánszemély vagyonának nem képezi a részét.

A törvény a vagyonkezelő alapítványok tekintetében adókedvezményt is meghatároz: a kizárólag természetes személy mint kedvezményezett javára történő vagyoni juttatás céljából természetes személy által alapított vagyonkezelő alapítványnak, ha az adóévben csak befektetett pénzügyi eszközök, követelések, értékpapírok vagy pénz-eszközök birtoklása, hasznainak szedése vagy ilyen eszközzel kapcsolatos rendelkezési joga gyakorlása révén szerzett bevételt, akkor ezen bevétel után adókötelezettsége nem merül fel. Egyéb esetben a kedvezményezett részére történő juttatás főszabály szerint osztalékból származó jövedelemként adózik.

A Munkavállalói Résztulajdonosi Program tekintetében a Kaiser&Pilisi csapata teljes körű szolgáltatást nyújt az ügyfeleinek, legyen szó MRP indításáról, üzemeltetéséről, vagy ezzel kapcsolatos oktatásról.

Egy 2015-ös törvény-módosítással a munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) új értelmet kapott: az eddig ismert szabályoktól eltérően, MRP – részvénytársaságok esetében – a vállalatnál alkalmazott teljesítmény-javadalmazási (bónusz) szabályzat MRP-n keresztül történő végrehajtása érdekében is indítható. 

E lehetőség mögött a jogalkotó azon szándéka húzódik, hogy az MRP alkalmazása a vállalat gazdasági teljesítőképességére – a munkavállalók, vezető tisztségviselők tulajdonosi szemléletű érdekeltté tételével – növelő hatással legyen.

E hatás nemzetközi kitekintésben is igazolt, a bónuszrendszer új típusú MRP keretében történő működtetésében rejlő potenciált mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a bónusz juttatása tekintetében szinte legszigorúbb korlátozások, megkötések alá eső bankszektor számos hazai meghatározó szereplője MRP-ben működteti teljesítményjavadalmazási rendszerét.

 

Az MRP alkalmazásához törvény által biztosított adókedvezmények is társulnak:

 • A munkavállaló az MRP keretében megszerzett jövedelme után 15%-os személyi jövedelemadót fizet, de nem fizeti meg az egyéni tb-járulékokat, amelyek egyébként együttesen 18,5%-os levonást eredményeznének.
 • A munkáltatót az MRP-juttatás után nem terheli a 19,5%-os szociális hozzájárulási adó és a 1,5 %-os szakképzési hozzájárulás.
SZAKTERÜLET

Munkavállalói résztulajdonosi program (MRP)